McKinseyn tekemän tutkimuksen mukaan jopa 75 % digitransformaatioista epäonnistuu. Luku on siis valtava. Transformaation onnistumisresepti on paperilla yksinkertainen; ihmiset, teknologia, prosessit ja data. Olen valitettavan usein törmännyt tarinoihin isoista transformaatioista, jotka on aloitettu aina uudelleen ja uudelleen. Syy on jopa laitettu henkilöstön piikkiin, vaikka vika on ollut huonossa suunnittelussa. Tuttu sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee hyvin myös transformaatioihin.

MUUTOSMATKAN JOHTAMINEN: VALTUUTA JA OSALLISTA IHMISET STRATEGIASTA TOIMINTAAN

Organisaation strategia ja visio ovat kivijalkoja, jotka eivät voi löytyä vain johdon agendalta. Parhaat strategiat syntyvät keskittymällä tulevaisuuden kokonaiskuvan rakentamiseen liiketoimintakyvykkyyskartoituksen pohjalta. Ensimmäinen askel on purkaa siilot ja unohtaa teknologiaan keskittyminen ja sen sijaan keskittyä löytämään yhteinen, kestävä suunta. Parhaiten tämä tapahtuu osallistamalla mahdollisimman useita ihmisiä dialogiin.

Vallitseva trendi on edelleenkin se, että johtoryhmän strategiaharjoitus jää paperiharjoitteeksi eikä jalkaudu organisaatioon. Organisaation onkin hyödynnettävä globaaleja teknologia-alustoja strategisten tavoitteiden, salkunhallinnan ja kehityssalkun linkittämiseksi toisiin.

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara ja heitä tulee motivoida ja mobilisoida. Johtajan tulee muistaa muutosjohtamisen väkevä voima transformaatiossa. Muutosmatkan on oltava jatkuva, ja se alkaa strategiatyöstä. Joka tapauksessa liiketoiminta omistaa muutoksen ja toimii sen evankelistana. Ketkä olisivatkaan parhaita muutosilosanoman levittäjiä ja muutosvastarinnan murtajia kuin työntekijät itse.

LIIKETOIMINTA KUSKIN PAIKALLE

Teknologia muuttuu alituisesti ja nopeimmat edelläkävijät ja sopeutujat ovat voittajia. Muutoksen johtamista ei tule ulkoistaa laumalle konsultteja. Liiketoiminnan täytyy ottaa härkää sarvista ja ottaa omistajuus muutoksesta itselle. Liiketoimintaomistajan tulee löytää hänelle parhaiten sopivat työkalut ja luotsata joukkonsa rohkeasti kohti uutta. Isoissa muutoksissa suosittelen liiketoimintapartnereita arvioimaan muutoskypsyyttä, löytämään sopivat metodit ja työkalut sekä sparraamaan muutosjohtamisen moninaisissa haasteissa omalla vahvalla kokemuspohjalla.

Muutoksen tulee olla hallittavissa ja liiketoiminnan on huolehdittava sen toteuttamiskelpoisuudesta. Toimiva muutoshanke rakennetaan organisaation kyvykkyydet huomioiden ja etupainotteisella resursoinnilla. Tehokkain tapa muutoksen annosteluun on standardoitu, porttipohjainen kehittäminen yhdistettynä ketteriin sprintteihin.

INVESTOI MUUTOSMATKAAN

Älä aliarvioi muutosvoiman vaikuttavuutta. Muutos on jatkuva matka, jota pitää kiihdyttää kasvattamalla organisaation muutoskyvykkyyttä sekä sen kulttuuria. Esimerkiksi ERP-järjestelmämuutos tulee aloittaa ihmisläheisellä ja kokonaisvaltaisella katsauksella liiketoimintaprosesseihin. Ihmisten osallistaminen jo muutoksen alkuvaiheessa onnistuu pystyttämällä tehokas ”transformaatiokeskus”.

Muutosmuurin yli on helpompi kiivetä, kun mahdollinen muutosvastarinta otetaan jo alkuvaiheessa huomioon. Tämä tapahtuu rohkaisemalla ihmisiä muutosevankelistoiksi ja valtuuttamalla heidät viemään muutosta omatoimisesti edelleen. Muista antaa ihmisille myös aikaa sopeutua muutokseen pienissä palasissa psykologisesti turvallisessa ympäristössä. On huomioitava, ettei ihmisille ole helppoa vaihtaa 25 vuotta vanhasta järjestelmästä käyttämään modernia ja globaalia alustaa.

JOHDA STANDARDOIDULLA TIEDOLLA

Joidenkin mielestä standardit ja datan hallinta ovat synonyymejä turhalle byrokratialle. Päinvastoin ne ovat tehokkaita työkaluja harmonisointiin, modernisointiin ja tiedon konsolidointiin. Ne ovat menestystekijöitä liiketoiminnan, teknologian ja kokonaisarkkitehtuurin yhteensovittamiseen. Transformaatio ei voi pohjautua vanhaan tietoon tai tunteeseen. Päätöksenteko vaatii jatkuvaa ja ajantasaista raportointia sekä pilvialustalta saatavilla olevaa tietoa.

Tiedon eheys ja standardoidulla tiedolla johtaminen ovat tärkeitä. Mikäli yritys ei pistä omaa tiedonhallintakokonaisuuttaan kuntoon ennen transformaatiota, eikä huolehdi tiedon eheydestä, on todennäköisyys epäonnistumiselle suuri. Olen nähnyt useammassa projektissa, miten viivästyminen ja dataliitännäiset migraatiohaasteet aiheuttavat lopulta merkittäviä kustannusvaikutuksia.

EI NOPEILLE OSAOPTIMOINNEILLE – KYLLÄ EKOSYSTEEMEILLE

Älä pidättäydy vanhojen järjestelmien toiminnallisuuksissa – ja unohda nykyisen ekosysteemin rajoitukset. Pahinta on kopioida vanhat toimintamallit ja arkkitehtuuri uuden aikakauden teknologia-alustalle.

On tärkeää aloittaa lintuperspektiivistä, rakentaa kestävä ekosysteemi ja arkkitehtuuri ja lisätä teknologiaulottuvuus mukaan myöhemmin. Jokainen digitaalinen muutos tulee siis aloittaa tunnistamalla nykyiset liiketoimintakyvykkyydet mukaan lukien liiketoiminta, ihmiset, roolit sekä prosessit.

Järjestelmien päällekkäisyydet tulee havaita jo suunnitteluvaiheessa ja tehdä niiden perusteella tarvittavat teknologialinjaukset toiminnan optimoimiseksi. Useampi asiakkaistamme on kyennyt tätä metodologiaa seuraamalla rakentamaan yhteisymmärryksen toimintojen välille ja jouduttanut järjestelmämuutoksen läpimenoaikaa.

Tavoitteena tulee aina pitää kestävän asiakashyötykeskeisen ekosysteemin rakentaminen, sen sijaan, että keskitytään teknologiavalintoihin. Väärät valinnat johtavat useimmiten integraatioviidakkoon ja investointihyötyjen sulamiseen. Onkin hyvä muistaa, että kolmen kuukauden huolellinen suunnittelu on aina taloudellisesti kannattavampaa kuin projektin viivästys kuudella kuukaudella – tai jopa projektin jäädyttäminen.

Tämä teksti on osa Flame-asiakastutkimukseemme perustuvaa juttusarjaa. Lue automaatioita käsittelevä osa täältä. 

KIRJOITTAJA

Minna Saonegin, Senior Transformation Advisor
Kirjoittajalla on laaja, yli 20 vuoden kokemus finanssialan transformaatioista ja muutosjohtamisesta. Hän on johtanut useita pankkien ydinjärjestelmien muutoksia ja kehitysaloitteita. Saoneginin intohimona on saada ihmiset mukaan muutokseen ja edesauttaa asiakkaita saavuttamaan liiketoimintahyötyjä.

Read these next

Cookies Settings