Hyppää sisältöön

Lappset kasvaa kansainvälisesti uusien toimintamallien vauhdittamana

Haaste


Lappset on keskisuuri perheyritys, jolle liiketoiminnan kasvu, tuote- ja palveluportfolion laajeneminen sekä sääntelyn lisääntyminen luovat jatkuvasti paineita: toimintaa on kehitettävä niin IT-järjestelmien kuin toimintaprosessien osalta. Näihin haasteisiin vastaaminen vain oman henkilöstön ja osaamisen voimin on tämän kokoluokan yritykselle lähes mahdotonta.

Ratkaisu


Lappsetin ja Sofigaten vahva ja arvostava kumppanuussuhde sekä valmiiksi pureskellut toimintamallit ja toimintatavat yhdistettynä oikein kohdistettuihin resursseihin luovat loistavan pohjan Lappsetin organisaation kehittämiselle ja kehitystarpeiden käytäntöön viemiselle. Sofigate tarjoaa konsultointia ja apukäsiä muutoksen läpiviemiseen ja varmistaa osaamisen kehittämisen myös tulevaisuudessa.

Tulokset


Uusien, bisnesteknologiamallia mukailevien toimintamallien ja vahvojen kumppanuuksien myötä kehitystyö tuottaa mitattavaa arvoa Lappsetin liiketoiminnalle sekä mahdollistaa kasvun myös jatkossa. Kehityshankkeet etenevät tehokkaammin, ja hankkeiden priorisointiin ja resurssien kohdistamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Toiminta on läpinäkyvämpää. Roolit, tehtävät ja päätöksenteon periaatteet ovat selkeämmät.

Leikkivälineistään tuttu perheyritys Lappset on kasvanut globaaliksi toimijaksi. Liiketoiminnan kasvaessa ja laajentuessa uusille alueille kasvaa myös toiminnan kehittämiseen ja digitalisoimiseen sekä dataan liittyvien kehitystarpeiden määrä jatkuvasti. Lappset löysi Sofigatesta osaavan, tehokkaan ja joustavan kumppanin toteuttamaan kehityshankkeita yhdessä. Yhteistyön tärkeintä antia on ollut bisnesteknologiamallin tuominen tiiviiksi osaksi liiketoimintaa. Lappsetin johtajat osaavat nyt johtaa bisnesteknologiaa itse.

Tukea sisäiseen kehitykseen, pontta kansainväliseen kasvuun

Lappset on Rovaniemeltä lähtöisin oleva, alun perin leikkipuistoista tuttuihin leikkivälineisiin erikoistunut keskisuuri perheyritys, joka on 2000-luvulla kasvanut kansainväliseksi toimijaksi. Lappsetin tarjontaan kuuluvat perinteisten leikkivälineiden lisäksi muun muassa kadunkalusteet, ulkona käytettävät urheiluvälineet sekä modernit interaktiiviset leikkivälineet. Välineiden valmistamisen lisäksi Lappset tarjoaa erilaisia elinkaaripalveluita. Elinkaaripalvelu voi sisältää esimerkiksi leikkivälineiden käyttöönoton, huollon ja käytöstä poiston.

Viime vuosikymmenen aikana Lappsetin liiketoiminta on kasvanut kannattavasti niin liikevaihdon kuin tuote- ja palvelutarjoaman osalta. Samaan aikaan yhtiö on kasvanut myös yritysostojen kautta. Kasvu on tarkoittanut niin henkilöstön määrän, tarjoaman kuin liiketoiminnan monimutkaisuuden lisääntymistä.

Kasvu aiheuttaakin jatkuvasti painetta kehittää toimintaa. Jotta skaalautuvuus, laatu, kestävä kehitys sekä kannattavuus voidaan taata myös jatkossa, tarvitaan uudenlaisia liiketoimintaa tukevia toimintamalleja.

Harvalla kasvuyrityksellä on riittävästi resursseja toteuttaa lukuisia sisäisiä kehitysprojekteja riittävän nopeasti ja laadukkaasti. Yrityksen ei ole järkevää yrittää kannatella koko kehitystaakkaa yksin. Liiketoiminnan kannalta on oleellista hyödyntää ulkopuolisia resursseja, jotka voivat auttaa kokonaisuuden hallinnassa. Tämä on myös Lappsetilla arkipäivää: omat resurssit eivät riitä viemään kaikkia tarvittavia kehityshankkeita maaliin. Apuna Lappsetilla on joukko Sofigaten asiantuntijoita.

”Lappsetin johdolle oli tärkeää lähteä rakentamaan uutta sen sijaan, että olisimme yrittäneet korjata vanhaa IT-ympäristöä, -ratkaisuja tai toimintamalleja. Meillä ei ole tavoitteena yhtään vähempää kuin luoda moderni ja digitaalinen liiketoiminta”, kertoo Lappsetin varatoimitusjohtaja Lars Husberg.

”Sofigaten loistavat asiantuntijat ovat pystyneet tuomaan osaamista, toimintatapoja ja -malleja koko yhtiölle siihen, miten bisnesteknologiaa pitää johtaa ja hyödyntää”, Husberg toteaa.

”Kehitystä on tehty koko ajan yhdessä Lappsetin henkilöstön ja johdon kanssa. Tavoitteena on ollut luoda vahva ja moderni pohja tulevaisuuden digitalisaatiolle ja liiketoiminnan kasvulle”, kertoo Sofigaten asiantuntija Juho Ruottinen. Ruottinen on tukenut Lappsetia noin kolmen vuoden ajan useissa eri kehityshankkeissa niin hankejohtajan kuin asiantuntijan roolissa. Tiiviissä yhteistyössä keskeistä on ollut myös toimintamallien kehitys yhdessä Lappsetin asiantuntijoiden kanssa.

Lars Husberg, Lappset

BT-malli tukee organisaation ja toimintamallien kehitystä

Kehitystyön haasteiden selättämiseen Lappset ja Sofigate ovat luoneet yhdessä toimivan kolmen raaka-aineen reseptin:

  1. Maallikollekin helposti ymmärrettävän bisnesteknologiamallin (BT-malli) käyttöönotto soveltuvin osin
  2. Vahva kumppanuussuhde, jossa luottamus, haastaminen ja mielipiteiden sekä ideoiden läpikäynti on jatkuvaa
  3. Sofigaten joustavan asiantuntijaverkoston käyttäminen Lappsetin omien huippuasiantuntijoiden rinnalla Lappsetin muuttuvien tarpeiden mukaan

Organisaation ja johtamisen toimintamalleja kehittäessään Lappset on jo monesti tukeutunut BT-malliin. Sen avoimen viitekehyksen tarjonta antaa loistavan pohjan konkreettisten tulosten saavuttamiseen. Kun Lappset on halunnut syventyä tiettyihin viitekehyksen osioihin tarkemmin, ovat Sofigaten asiantuntijat tukeneet sitä toimintamallien räätälöinnissä keskisuuren perheyrityksen tarpeisiin.

BT-mallin pohjalta kehitettiin esimerkiksi Lappsetin projektimalli, joka on luonut koko organisaatioon yhtenäisen tavan viedä kehityshankkeita määrämuotoisesti ja tehokkaasti eteenpäin aina kehitysaihiosta tuotantokäyttöön saakka.

”Bisnesteknologiamallin tuominen tiiviiksi osaksi liiketoimintaa on ollut yhteisen matkamme tärkein anti.Lappsetilla on nykyisin johtajia, jotka osaavat johtaa bisnesteknologia”, Husberg sanoo.

Vahva ja luottamuksellinen kumppanuussuhde takaa yhteisen menestyksen

Lappset on löytänyt Sofigatesta osaavan, tehokkaan ja joustavan kumppanin toteuttamaan kehityshankkeita yhdessä. Sofigaten kattavasta asiantuntijajoukosta valikoidaan eri kehityshankkeisiin sekä oikean tyyppisellä osaamisprofiililla että persoonalla varustetut asiantuntijat.

Lars Husberg pitää tärkeänä sitä, että Sofigaten asiatuntijat ovat myötäeläneet liiketoiminnan kanssa ja suhteuttaneet kehitystyön Lappsetin sen hetken liiketoiminnan tilaan ja tilanteeseen.

Yhdessä kehittäminen ei tarkoita pelkästään kehitysprojektien päivittäistä johtamista. Lappsetin johto ja Sofigaten johtamisen asiantuntijat kehittävät yhdessä koko organisaatiota koskettavien toimintamalleja. 

Soveltuvat kehitysresurssit eri tarpeisiin joustavasti

Lars Husbergin mukaan tulevaisuudessa Lappsetin kehitystyö keskittyy entistä enemmän kyvykkyyksien ja datan hallintaan.

”Data on tulevaisuudessa ihan jokaisen liiketoiminnan ytimessä. Olen vankkumaton BT-mallin kannattaja ja uskon kyvykkyksien kehittämiseen. On erittäin tärkeää, että BT-malli kehittyy sitä mukaa kun sitä hyödynnetään yrityksissä. Odotan jo seuraavia mallin laajennusosia!” Husberg sanoo.

”Erityisesti tuotedatan hallinta on noussut jatkuvaksi puheenaiheeksi, kun toimintaa on alettu kehittää ja digitalisoida vahvemmin. Tämä on yksi kehityksen fokusalue myös Lappsetin ja Sofigaten yhteistyössä tämän ja seuraavan vuoden aikana”, jatkaa Sofigaten asiantuntija Juho Ruottinen.

Lappsetin kehitysprojektien sisältö ja niiden läpiviemiseen vaadittavat kyvykkyydet vaihtelevat huomattavasti. Toisin sanoen eri hankkeissa kehitystä vetämään tarvitaan ihmisiä, joilla on hyvin eri tyyppisiä taustoja ja osaamista.

Eri kehitystarpeet voivat liittyä esimerkiksi

Joustavuus on tärkeä osa palvelua. Sofigaten tarjoaman asiantuntijatyön määrä joustaa aina kehitystyön eri vaiheiden ja vaatimusten mukaan. 

Kuvat: Lappset

Haluatko tietää lisää?

Kerromme mielellämme miten voimme auttaa liiketoimintaasi kasvamaan – ota yhteyttä!

Etsi