Tuore päättäjätutkimus osoittaa, että liiketoiminnan digitalisoinnissa on Suomessa edelleen merkittäviä puutteita, vaikka pandemian sanotaan pakottaneen yritykset digiloikkaan. Edistystä on tapahtunut etätyöteknologiassa, mutta esimerkiksi liiketoiminnan ydinjärjestelmissä riittää tekemistä. Satsaukset digitalisaatioon alkavat jakaa yrityksiä kahteen kastiin: ne yritykset, joissa liiketoiminnan digitalisointi on pidemmällä, myös kasvavat vahvemmin.

Bisnesteknologian johtamiseen erikoistunut Sofigate selvitti alkuvuodesta 2021, miten liiketoiminnan digimurros on edennyt suomalaisissa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä.

Lataa koko tutkimusraportti täältä!

Tulokset osoittavat, että vaikka johto ymmärtää digimurroksen kriittisyyden ylätasolla ja digitalisaatio kirjataan strategioihin, suurin osa ei vielä hyödynnä tyydyttävästi teknologiaa liiketoiminnan kasvattamisessa.

  • Valtaosa vastanneista yrityksistä, 87 prosenttia, pitää teknologiaa kriittisenä menestystekijänä kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Kuitenkin vain kolmannes vastaajista (32 %) on tyytyväinen yrityksensä tapaan hyödyntää teknologiaa liiketoiminnan kasvattamisessa.
  • Kolmessa yrityksessä neljästä johto on sanojensa mukaan sitoutunut teknologiahankkeiden läpiviemiseen. Kuitenkin vain puolessa yrityksistä strategiaan kirjatut, digitalisaatioon liittyvät tavoitteet etenevät käytännössä. Vajaa kolmannes yrityksistä myöntää, että niiltä puuttuu selkeä suunta viedä digitalisaatiota eteenpäin.
  • Vastaajista 76 prosenttia sanoo, että korona on lisännyt tarvetta tehostaa ja automatisoida yrityksen toimintaa teknologian avulla. Pandemia on vauhdittanut etenkin siirtymistä etätyöskentelyyn, digitaaliseen toimintaympäristöön ja alustoille sekä sähköisten työkalujen käyttöön. Sen sijaan liiketoiminnan syvemmässä digitalisoinnissa on vielä paljon tehtävää: tällä tarkoitetaan esimerkiksi liiketoimintaa tukevia ja kasvattavia ydinjärjestelmiä, automaatiota, datan ja analytiikan hyödyntämistä sekä asiakaskokemusta parantavia digitaalisia ratkaisuja.
  • Tutkimuksessa verrattiin kasvuyrityksiä muihin yrityksiin. Monessa kohdassa näkyi, että kasvuyritykset olivat liiketoiminnan digitalisoinnissa astetta pidemmällä. Kasvuyrityksissä johto oli sitoutuneempaa teknologiahankkeisiin (92 % vs. 65 %), samoin henkilöstö suhtautui positiivisemmin (69 % vs. 55 %). Kasvuyritykset olivat myös hieman muita tyytyväisempiä digimurroksen nykytilaan (45 % vs. 23 %). Kasvuyritysten mielestä niiden kulttuuri tuki teknologiamuutosta selkeästi enemmän kuin ei-kasvuyritysten (69 % vs. 35 %). Kasvuyrityksissä myös dataa ja analytiikkaa hyödynnettiin liiketoiminnan johtamisessa enemmän kuin muissa yrityksissä (41 % vs. 23 %).

”Pandemiaa on kuvattu moukarina, joka pakotti yritykset digiloikkaan. Tuo loikka vaikuttaa kuitenkin jääneen harmillisen lyhyeksi: Teamsin käyttönotto ei vielä ole liiketoiminnan digitalisointia samalla tavalla kuin esimerkiksi älykäs tuotanto, datan avulla johtaminen tai digitaalisten palvelujen avulla huippuunsa viritetty asiakaskokemus. Edelleen Suomessa pyöritetään paljon bisnestä Exceleillä ja manuaalisena työnä, vaikka automatisoituja ratkaisuja olisi tarjolla. Nyt on korkea aika siirtyä juhlapuheista tekoihin ja katsoa oman liiketoiminnan tulevaisuutta kriittisesti”, kertoo Sofigaten toimitusjohtaja Sami Karkkila.

Digivaikeuksien pääsyyt: osaaminen, resurssit ja muutosvastarinta

Vain viidennes yrityksistä kokee, että niillä on riittävä osaaminen teknologiahankkeiden toteuttamiseen. Yli puolet myöntää, ettei resursseja ole tarpeeksi. Oman talon osaajien aika ei riitä kehittämiseen, vaikka olisi tarpeita ja tahtoa kehittää. Lisäksi koetaan vaikeaksi tehdä valintoja, mihin suuntaan investoidaan rajallisia resursseja.

Moni näkee myös historian painolastin ja muutosvastarinnan merkittävänä esteenä bisnesteknologioiden kehittämiselle. Tähän vaikuttavat ”näin on aina tehty” -asenteet ja se, että ei nähdä tai saada osoitettua teknologian tuomaa hyötyä liiketoiminnalle. Kolmannes yrityksistä kertoo, ettei teknologiaan liittyvien muutosten onnistumista kyetä mittaamaan.

”Liiketoiminnan digitalisointi on ennen kaikkea johtamiskysymys. Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia ja tarjolla on nopeasti käyttöön otettavia maailmanluokan ratkaisuja. Siitä ei kuitenkaan ole apua, ellei johdolla ole näkemystä siitä, mihin yrityksen tulevaisuuden kilpailukyky perustuu ja millaista osaamista, prosesseja ja liiketoimintateknologiaa se vaatii. Kun näkemys on muodostettu, kaikkea ei tarvitse toteuttaa kerralla. Hyvä johtaminen ja priorisointi vievät pitkälle”, Karkkila sanoo.

Lataa tutkimusraportti täältä!

Taustatietoa tutkimuksesta:
Sofigate toteutti alkuvuodesta 2021 tutkimuksen keskisuurten ja suurten yritysten teknologiamurroksesta ja digitalisaation nykytilasta Suomessa. Päättäjätutkimuksen kohderyhmä muodostettiin yritysten ylimmästä johdosta. Tutkimukseen osallistui 63 päättäjää yrityksistä, joista 45 prosenttia oli alle 100 miljoonan euron liikevaihtoluokassa ja 55 prosenttia yli 100 miljoonan euron liikevaihtoluokassa. Haastateltavista 32 prosenttia oli toimitusjohtajia. Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselyn ja laadullisten puhelinhaastattelujen yhdistelmänä. Päättäjätutkimuksen toteutti Sofigaten toimeksiannosta Tutkimustoimisto Vastakaiku.

Read these next

LATAA PÄÄTTÄJÄTUTKIMUS:

digitalisaation nykytila Suomessa 2021

Saat kattavan kuvan suomalaisten keskisuurten ja suurten yritysten toiveista ja todellisuudesta digitalisaation suhteen.

Lataa
Close
Cookies Settings